Licence koncového uživatele

Tato dohoda o používání softwaru (dále jen „Dohoda“) uzavřená mezi NoStress Commerce s.r.o., Koubkova 685/16, 120 00 Praha 2, IČ: 28977475, DIČ: CZ28977475 (dále je „Poskytovatel“) a Vámi, fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Koncový uživatel“) Vás opravňuje na používání Softwaru definovaného v článku 1 této Dohody. Software definovaný v článku 1. této Dohody může být zaslaný elektronickou poštou, stáhnutý z počítačové sítě internet, stáhnutý z webových stránek Poskytovatele (www.nostresscommerce.cz nebo www.nostresscommerce.com, dále jen „Webové stránky“) nebo získaný z jiných zdrojů za podmínek a okolností níže uvedených.


TOTO NENÍ KUPNÍ SMLOUVA, ALE DOHODA O PRÁVECH KONCOVÉHO UŽIVATELE. Software nekupujete, ale získáváte právo na jeho používání. Poskytovatel zůstává vlastníkem kopie Softwaru jako i všech kopií Softwaru, na které má Koncový uživatel právo podle této dohody.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: před stáhnutím, instalací, kopírováním nebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání Software. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM NEBO POUŽÍTÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI. Pokud nesouhlasíte s některými ustanoveními této Dohody, ihned zrušte instalaci nebo stahování Software.


SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU JE ZNAKEM TOHO, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TUTO DOHODU, ROZUMÍTE JÍ, A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZANÝ/VÁZANÁ JEJÍMI USTANOVENÍMI.


1. Software.

Software v této Dohodě představuje kolekci zdrojových programových souborů (dále jen „Modul“), které rozšiřují či modifikují funkčnost open-source e-commerce platformy Magento.


2. Účel Softwaru.

2. Účel Softwaru. Software slouží jako Modul pro open-source e-commerce platformu Magento. Funkčnost Software je definována ve speciálním dokumentu, který je k nalezení online na www.docs.nostresscommerce.cz (dále jen „Technická dokumentace“).


3. Instalace.

Software zaslaný elektronickou poštou, stáhnutý z počítačové sítě internet, stáhnutý z technických prostředků Poskytovatele nebo získaný z jiných zdrojů vyžaduje instalaci. Software musíte nainstalovat na správně nakonfigurovaný webový server splňující minimální požadavky uvedené v Technické dokumentaci. Způsob instalace je popsaný též v Technické dokumentaci. Na webovém serveru, na který Software instalujete, nesmí být nainstalované žádné počítačové programy nebo technické vybavení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit funkčnost Software.


4. LICENCE.

ZA PŘEDPOKLADU, ŽE JSTE SOUHLASILI S TOUTO DOHODOU, VÁM POSKYTOVATEL ZA ÚPLATU PODLE PLATNÉHO CENÍKU DOSTUPNÉHO NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH POSKYTOVATELE UDĚLUJE NEVÝHRADNÍ A NEPŘEVODITELNÉ PRÁVO INSTALOVAT SOFTWARE DO TAKOVÉHO POČTU EXISTUJÍCÍCH INSTALACÍ PLATFORMY MAGENTO, KTERÝ JE ROVEN POČTU ZAKOUPENÝCH LICENCÍ KONCOVÉHO UŽIVATELE. KONCOVÝ UŽIVATEL JE OPRÁVNĚN POUŽÍVAT SOFTWARE V TAKOVÉ MAJOR NEBO MINOR VERZI (*) PLATFORMY MAGENTO, KTERÁ BYLA SJEDNÁNA BĚHEM ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY SOFTWARE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH POSKYTOVATELE. KONCOVÝ UŽIVATEL MÁ NÁROK NA AKTUALIZACE SOFTWARE ZDARMA V RÁMCI ZÁRUČNÍ DOBY, KTEROU SI SJEDNAL BĚHEM ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY SOFTWARE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH POSKYTOVATELE.

(*) http://www.magentocommerce.com/blog/new-community-edition-release-process/


5. Omezení práv Koncového uživatele.

Koncový uživatel nesmí software kopírovat, šířit, oddělovat jeho části nebo vytvářet odvozené verze Software:

  • Nesmí používat, upravovat, překládat, reprodukovat nebo převádět práva na používání Softwaru nebo kopie Softwaru jinak, než je výslovně uvedeno v této Dohodě.
  • Software nesmí prodat, sublicencovat, pronajmout jiné osobě nebo Software vzít do pronájmu od jiné osoby nebo Software zapůjčit.
  • Nesmíte vytvářet na základě softwaru odvozené díla a tato díla pak nabízet jako vlastní Software.
  • Souhlasíte s tím, že budete používat Software jen způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními předpisy v právním systému, ve kterém systém používáte, především v souladu s platnými omezeními vyplývající z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví.

Koncový uživatel však může pro sebe vytvořit jedinou kopii Softwaru na médiu určenému k trvalému ukládání dat jako záložní kopii za předpokladu, že archivní záložní kopie se nebude instalovat nebo používat na jiném počítači. Vytvoření jakékoli další kopie softwaru je porušením této Dohody.


Koncový uživatel též může poskytnutý Software modifikovat pouze pro své vlastní potřeby.


6. Autorská práva.

Software a všechny práva, především vlastnická práva a práva duševního vlastnictví v něm, jsou vlastnictvím Poskytovatele a/nebo jeho poskytovatelů licencí. Tyto jsou chráněné ustanoveními mezinárodních dohod a všemi dalšími aplikovatelnými zákony krajiny, ve které se software používá. Struktura, organizace a kód Softwaru jsou obchodním tajemstvím a důvěrnými informacemi Poskytovatele a/nebo jeho poskytovatelů licencí a mohou být chráněné patenty, autorským právem a ustanoveními mezinárodních smluv. Berete na vědomí a prohlašujete, že jako Koncový uživatel nemáte žádné právo k duševnímu vlastnictví obsažené v Softwaru. Všechna práva duševního vlastnictví, která jsou obsažená v Softwaru, patří výlučně Poskytovateli a/nebo jeho poskytovatelům licencí a jako Koncový uživatel nenabýváte žádná práva k Softwaru kromě práv výslovně uvedených v této Dohodě. Software nesmíte kopírovat, s výjimkou uvedenou v článku 5. Jakékoliv kopie, které smíte vytvořit podle této Dohody, musí obsahovat stejné upozornění na autorská a vlastnická práva, jaká jsou uvedená v této Dohodě.


7. Výhrada práv.

Všechna práva k Softwaru kromě práv, která Vám jako Koncovému zákazníkovi Softwaru byla výslovně udělena v této Dohodě, si Poskytovatel vyhrazuje pro sebe.


8. Začátek a trvání dohody.

Tato dohoda je platná a účinná od prvního dne, kdy jste získali Software. Dohodu můžete kdykoli vypovědět tak, že natrvalo vymažete, zničíte Software, všechny případné záložní kopie a všechen související materiál, který jste získali od Poskytovatele. Vaše práva Koncového uživatele automaticky a okamžitě zanikají bez upozornění ze strany Poskytovatele v případě, že nedodržíte kterékoli z ustanovení této Dohody. V tomto případě musíte vymazat nebo zničit Software, všechny případné záložní kopie a všechny doprovodné materiály. Bez ohledu na způsob zániku této Dohody, ustanovení článků 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16 a 17 zůstávají v platnosti bez časového omezení.


9. PROHLÁŠENÍ KONCOVÉHO UŽIVATELE.

JAKO KONCOVÝ UŽIVATEL UZNÁVÁTE, ŽE SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY, A PROTO JE POSKYTOVANÝ „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU A V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ APLIKOVATELNÝMI ZÁKONY, ANI POSKYTOVATEL, ANI JEHO POSKYTOVATENÉ LICENCÍ, ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÍ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY, PŘEDEVŠÍM NEZARUČUJE PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO ZÁRUKY, ŽE SOFTWARE NEPORUŠUJE ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ RPÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN. NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA ZE STRANY POSKYTOVATELE ANI ŽÁDNÉ DALŠÍ STRANY, ŽE FUNKCE, KTERÉ OBSAHUJE SOFTWARE, BUDOU VYHOVOVAT VAŠIM POŽADAVKŮM, NEBO ŽE PROVOZ SOFTWARU BUDE NEPŘERUŠENÝ A BEZCHYBNÝ. BERETE NA SEBE ÚPLNOU ODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VÝBĚR SOFTWARU PRO DOSÁHNUTÍ VÁMI ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A ZA INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKŮ, KTERÉ SE SOFTWARE DOSÁHNETE.


10. Žádné další závazky.

Tato Dohoda nezakládá na straně Poskytovatele kromě závazků konkrétně uvedených v této Dohodě žádné jiné závazky.


11. OMEZENÍ V RUČENÍ.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, JAKOU DOVOLUJE APLIKOVATELNÉ PRÁVO, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE POSKYTOVATEL, JEHO ZAMĚSTNANCI NEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ODPOVÍDAT ZA JAKÝKOLI ÚŠLÝ ZISK, PŘÍJEM NEBO PRODEJ, NEBO ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, NEBO ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO TOVARU NEBO SLUŽEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÍ ÚJMU, ZA PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ANI ZA JAKÉKOLI SPECIÁLNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCÍ, TRESTNÍ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKÉKOLI ZAPŘÍČINĚNÉ, ČI UŽ VYPLYNULY ZE SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO KONÁNÍ, NEDBALOSTI NEBO JINÉ SKUTEČNOSTI, ZAKLÁDAJÍCÍ VZNIK ZODPOVĚDNOSTI, VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE POSKYTOVATEL NEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BYLI UVĚDOMĚNÍ O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD. NĚKTERÉ STÁTY A NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI, ALE MOHOU DOVOLOVAT OMEZIT ZODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE, JEHO ZAMĚSTNANCŮ NEBO POSKYTOVATELŮ LICENCÍ DO VÝŠE CENY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA LICENCI NEBO DO VÝŠE 50 ČESKÝCH KORUN.


12. Kontrola exportu a reexportu.

Software, Technická dokumentace nebo jejich součásti včetně informací o Softwaru a jeho součástech podléhají opatření o kontrole dovozu a vývozu na základě právních předpisů, které mohou vydávat vlády příslušné na jejich vydávání podle aplikovatelného práva. Souhlasíte, že budete striktně dodržovat všechny aplikovatelné dovozní a vývozní předpisy a uznáváte, že nesete zodpovědnost za získané povolení na export, reexport, převod nebo import Softwaru. Přijetím této Dohody prohlašujete, že se nenacházíte v krajině, na kterou se vztahují výše uvedená opatření na kontrolu exportu, reexportu, převodu nebo importu a ani nejste fyzickou nebo právnickou osobou, vůči které jsou takováto opatření aplikovaná.


13. Oznámení.

Všechny oznámení je potřebné doručit na adresu: NoStress Commerce s.r.o., Weilova 1450/2e, 102 00 Praha 10, Česká Republika.


14. Rozhodující právo.

Tato Dohoda se řadí a musí být vykládaná v souladu se zákony České Republiky. Koncový uživatel a Poskytovatel se dohodli, že kolizní ustanovení rozhodujícího právního řádu a dohod OSN o smlouvách při mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. Výslovně souhlasíte, že řešení jakýchkoli sporů nebo nároků z této Dohody vůči Poskytovateli nebo spory na nároky související s používáním Softwaru je příslušný Okresní soud v Děčíně a výslovně souhlasíte s výkonem jurisdikce tímto soudem.


15. Zálohování.

Souhlasíte, že před použitím Softwaru budete zálohovat váš počítačový systém na záložní médium. Prohlašujete, že berete na vědomí, že pokud tak neučiníte, můžete výrazným způsobem snížit vaši schopnost omezit škody související s používáním Softwaru nebo škodlivé následky chyb obsažených v Softwaru.


16. Oddělitelnost.

V případě, že jakékoli ustanovení této Dohody je neplatné nebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení Dohody. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených. Změny této Dohody jsou možné jen v písemné formě, přičemž za Poskytovatele musí takovouto změnu podepsat statutární zástupce.


17. Úplná dohoda.

Tato Dohoda mezi Vámi a Poskytovatelem představuje jedinou a úplnou Dohodu vztahující se k Softwaru, a plně nahrazuje jakákoliv předcházející vyhlášení, rokování, závazky, zprávy nebo reklamní informace, týkající se Softwaru.